ด่วน เปิดลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม

.

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจอง วัคซีน ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 จำนวน 33,000 คน โดยต้องบริจาค วัคซีน ให้ราชวิทยาลัยฯ จำนวน 10% (3,000 คน) คงเหลือ วัคซีน สำหรับ 30,000 คน และราชวิทยาลัยฯ โดยกำหนดเงื่อนไขให้จัดสรร วัค ซีนให้กับบุคคล 7 กลุ่ม ดังนี้

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

1.ผู้ พิ ก า ร 2.ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด 3.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ ป่ ว ย ติดเตียง 4.พระภิกษุ / นักบวช 5.กลุ่มองค์กรการศึกษา 6.กลุ่มองค์กรการกุศล 7.กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร, อายุ 18 ปี, ไม่เคยได้รับการ ฉีดวัคซีน และไม่ได้ลงทะเบียนวัคซีน อื่นไว้)

.

โดยให้ ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มดังกล่าวเริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สาครรวมใจ .com ในวันที่ 16 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และระบบจะปิดเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวน วัคซีน ที่ได้รับจัดสรรแล้ว ส่วนกลุ่มอื่น ๆ หาก อบจ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรร วัคซีน เพิ่ม จะเปิดให้ลงทะเบียนฯ และแจ้งให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

.