ด่วน ปิดร.ร.อนุบาลประถมทุกแห่ง

.

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศให้มีการเปิดภาคเรียนที่1/2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมและเลือกจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ใน 5 รูปแบบตามที่ ศธ.กำหนด

ได้แก่ 1. On Site คือให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดง แต่ต้องเว้นระยะหรือลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง สำหรับจังหวัดพื้นที่สีเขียว สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ 2. On Air คือ

การออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอน โดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน สามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตาราง และรายการที่ดูย้อนหลัง 3. Online

ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวนมากที่สุด 4. On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน และ 5. On Hand

.

โดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ นั้น เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศบค.) จังหวัดอุทัยธานี ได้เห็นชอบให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล และประถมศึกษา งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

.

ทั้งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ศบค.จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ งดสอน แบบ On Site รร.อนุบาล-ประถมศึกษา ทุกแห่ง