ซอยนี้ไม่มีเหงา มีเสาไฟเป็นเพื่อน

.

ในวันนี้ ได้มีเพจชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ถึงข้อมูลการติดตั้งเสาไฟกินรี ที่ อบต.แห่งหนึ่ง และได้มีการตั้งข้อสงสัยกันว่า ใช้งบประมาณเกินจริงไปหรือไม่ ทั้งนี้เพจชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความการ ข้อสงสัยกันว่า ใช้งบประมาณเกินจริงไปหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 7 โครงการตั้งแต่ปี 2562-2564 ได้แก่

1. โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง 1,811 ต้น งบประมาณ 171 ล้านบาท

2. โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณริมคลองแห่งหนึ่ง 600 ต้น งบประมาณ 57 ล้านบาท

3. โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง 536 ต้น งบประมาณ 51 ล้านบาท

.

4. โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง 347 ต้น 16 จุด งบประมาณ 33 ล้านบาท

5. โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง 788 ต้น 2 จุด งบประมาณ 74 ล้านบาท

6. โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง 1,235 ต้น งบประมาณ 117 ล้านบาท

7. โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง 1,456 ต้น งบประมาณ 138 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเฉลี่ยออกมางบประมาณอยู่ที่ต้นละ 94,000 บาท ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่า ราคานี้สูงไปหรือไม่ และคล้ายกับว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่รับงานไปทั้งหมด

.