เปิดเงื่อนไขลดค่าน้ำ ค่าไฟ บางคนได้ใช้ฟรีๆ

.

ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา อีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่าแต่…บ้านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี น้ำฟรี หรือได้ส่วนลดเท่าไรบ้าง เรารวบรวมมาสรุปให้ทราบกันตรงนี้

ระยะเวลาดำเนินการมาตรการจะอยู่ในช่วง 2 เดือน คือ

รอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564)

รอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564)

โดยใช้บิลเดือนเมษายน 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564) เป็นเดือนฐานในการคำนวณ ซึ่งจะมีทั้งบ้านที่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี และได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ใช้ไฟฟรี

ประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (การไฟฟ้านครหลวง) และ 1.1.1 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะได้รับส่วนลดคือ

ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564

ตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ

ประเภทกิจการขนาดเล็ก

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 2.1 และ 2.2 (การไฟฟ้านครหลวง) โดยไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะได้รับส่วนลด คือ

ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564

ตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ

ลดค่าไฟ

กลุ่มที่ 2 ลดค่าไฟ

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.2 และ 1.2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1.2 และ 1.3 (การไฟฟ้านครหลวง) คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน

.

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)

ได้ส่วนลดเท่าไร

คำนวณค่าไฟจากเดือนฐาน คือยึดจากรอบบิลในเดือนเมษายน 2564 เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 4 กรณี คือ

1. ใช้ไฟน้อยกว่า หรือเท่ากับรอบบิลเดือนเมษายน 2564

จะคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

ตัวอย่าง

เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไปเพียง 200 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 200 หน่วย

เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 400 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน

2. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนเมษายน 2564 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย

คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564

ตัวอย่าง

เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 450 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน

เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 500 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน

3. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนเมษายน 2564 และเกิน 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย

จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่ายเพียง 50%

ตัวอย่าง

เดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 900 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้

คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน + ส่วนเกินจากเดือนเมษายน 500 หน่วย ให้จ่าย 50%

เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 400 หน่วย + 250 หน่วย = 650 หน่วย

4. ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยขึ้นไป

จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่าย 70%

ตัวอย่าง

เดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม ใช้ไฟฟ้าไป 1,200 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้

คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน + ส่วนเกินจากเดือนเมษายน 800 หน่วย ให้จ่าย 70%

.

เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 400 หน่วย + 560 หน่วย = 960 หน่วย