ต้องกักตัว 14 วัน มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง

.

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ถ้าพนักงานติด CV-19 แล้วต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือน เพราะถือว่าขาดงาน จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วโลกโซเชียล ล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กักตัว

.

ทั้งนี้ กรณีลูกจ้างติด CV-19 และต้องกักตัว 14 วัน ให้ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่ว ย และสามารถใช้สิทธิ์ลาป่ว ย หรือใช้สิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ ดังนั้น ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้ แต่หากต้องใช้เวลากักตัวมากกว่า 14 วัน ก็ยังถือเป็นการลาป่ว ยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามภาวะของโรค และมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย

หรือในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิ์ลาป่ว ยในรอบปีครบ 30 วันแล้ว รวมทั้งลาหยุดพักผ่อนประจำปีครบแล้ว หากทางราชการมีคำสั่งให้หยุดเพื่อดูอาการ 14 วัน หรือบริษัทมีคำสั่งให้หยุดดูอาการถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างได้ แต่จะถือว่าขาดงานไม่ได้ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ์เงินทดแทนจากประกันสังคมตามสิทธิ์ที่พึงได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปส. กำหนด

.

อย่างไรก็ตาม พนักงานติด CV-19 ต้องกักตัว 14 วัน ให้ถือเป็นลาป่ว ย มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง